Algemene Voorwaarden

Veganpets

Rokkeveenseweg 42

2712 XZ  Zoetermeer
m:    info@veganpets.nl
t:      0031 (0)6-42 54 92 15
kvk: 80799027
BTW: NL 861 804 211 B01

Veganpets is een handelsnaam van Greenpets BV. Waar u in deze overeenkomst Veganpets leest kunt u ook Greenpets BV lezen.
 

Artikel 1: Toepasselijkheid

Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Veganpets, gevestigd te Zoetermeer, en haar wederpartij, voor zover hier door partijen niet uitdrukkelijk van is afgeweken.
 

Artikel 2: Totstandkoming en wijziging overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen en offertes door Veganpets, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Eerst door schriftelijke (order)bevestiging van Veganpets of door feitelijke uitvoering door Veganpets komt een overeenkomst tot stand. 
 2. De overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke bevestiging door Veganpets aan de wederpartij.
 3. Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes of overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten, rendementen en kleuren en daarnaast de eigenschappen van eventueel verstrekte proefexemplaren strekken slechts ter indicatie. Geringe afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van Veganpets. 
 4. Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van Veganpets ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.
 5. De in een offerte vermelde prijzen zijn in Euro en exclusief omzetbelasting, tenzij anders aangegeven.
   

Artikel 3: Levering

 1. Levering geschiedt franco werk Nederland, ongelost, mits over de verharde weg bereikbaar, door de door Veganpets aangewezen expediteur.
 2. De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld, dan wel op het moment dat deze bij aflevering worden bezorgd.
 3. Indien om welke reden dan ook de wederpartij niet in staat is de zaken in ontvangst te nemen, worden zij opgeslagen voor rekeningen en risico van de wederpartij; de wederpartij is in dat geval alle bijkomende kosten verschuldigd.
 4. Indien partijen uitdrukkelijk overeenkomen dat Veganpets het transport van de producten verzorgt, zijn zowel de kosten als het risico van verlies of schade tijdens het transport voor rekening van de wederpartij. 
   

Artikel 4: Levertijd

Door Veganpets opgegeven levertijden kunnen niet als fatale termijn worden aangemerkt. Bij niet tijdige levering dient de wederpartij Veganpets schriftelijk in gebreke te stellen en een nadere redelijke termijn te stellen voor hernieuwde aflevering.
 

Artikel 5: Deelleveringen

Het is Veganpets toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren, tenzij een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zake vatbaar zijn voor levering in gedeelten is Veganpets bevoegd elk gedeelte afzonderlijk in rekening te brengen.
 

Artikel 6: Aansprakelijkheid

 1. Veganpets is niet de fabrikant van de geleverde zaken. Om die reden is niet Veganpets maar de producent aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een gebrek in de geleverde zaken. In geval van schade zal Veganpets op schriftelijk verzoek van de wederpartij de identiteit van de producent of importeur bekend maken.
 2. Veganpets is niet aansprakelijk voor welke vorm van schade ook voortvloeiende uit het gebruik van de geleverde zaken.
 3. Veganpets is niet aansprakelijk voor gevolgschade van gebreken in geleverde zaken.
 4. De aansprakelijkheid van Veganpets is te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde.
   

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

 1. De door Veganpets geleverde zaken blijven het eigendom van Veganpets totdat de wederpartij alle verplichtingen uit alle met Veganpets gesloten overeenkomsten is nagekomen, waaronder mede begrepen de kosten van invordering en overige gerechtelijke kosten als bedoeld in artikel8 van deze voorwaarden.
 2. Door Veganpets afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. De wederpartij is niet bevoegd de zaken te verpanden, te bezwaren of er enig ander recht op vestigen.
 3. Indien de wederpartij haar verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat zij deze niet zal nakomen is Veganpets gerechtigd afgeleverde zaken, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, bij wederpartij of derden die de zaak voor wederpartij houden op te halen. De wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen.
 4. De wederpartij verplicht zich op eerste verzoek van Veganpets de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren tegen brand- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;
 5. Zolang de afgeleverde zaken ingevolge het eigendomsvoorbehoud eigendom van Veganpets zijn gebleven, is Veganpets te allen tijde gerechtigd zich van de toestand van die zaken te overtuigen. Wederpartij machtigt Veganpets onherroepelijk de zaken ter plaatse te inspecteren.
   

Artikel 8: Koopprijs en betaling

 1. De koopsom bestaat uit de overeengekomen prijs voor de zaken, de kosten van verpakking en de kosten van vervoer en aflevering.
 2. Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na afleverdatum.
 3. Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door Veganpets aangewezen bankrekening. Veganpets heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door Veganpets, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door Veganpets is ontvangen. Indien vooruitbetaling zou worden geweigerd, is Veganpets bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is de wederpartij aansprakelijk voor de daaruit voor Veganpets voortvloeiende schade.
 4. Na het verstrijken van bovengenoemde betalingstermijn is de wederpartij in verzuim zonder dat een ingebrekestelling vereist is. Vanaf dat moment is zij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een hele maand.
 5. In geval na het verstrijken van een bij schriftelijke aanmaning gestelde nadere betalingstermijn nog geen betaling ontvangen is, is de wederpartij een boete verschuldigd gelijk aan 10 % van de door de wederpartij aan Veganpets verschuldigde hoofdsom inclusief BTW, ongeacht of Veganpets buitengerechtelijke incassokosten heeft moeten maken en onverminderd het recht van Veganpets om schadevergoeding te vorderen. 
 6. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening. De wederpartij is niet gerechtigd openstaande vorderingen van Veganpets te verrekenen.
 7. Onverminderd de overige rechten van Veganpets uit hoofde van dit artikel, is de wederpartij jegens Veganpets gehouden om de incassokosten te vergoeden die Veganpets heeft moeten maken en welke verder gaan dan het versturen van een enkele sommatie of het enkel doen van een – niet aanvaard - schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. Deze kosten worden vastgesteld op basis van de op dat moment daarvoor geldende richtlijnen bij rechtbanken in Nederland.
   

Artikel 9: Beëindiging van de overeenkomst

 • De vorderingen van Veganpets op de wederpartij zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
 • Indien na het sluiten van de overeenkomst aan Veganpets omstandigheden ter kennis komen die Veganpets goede grond geven te vrezen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
 • Indien Veganpets de wedepartij bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijf dan wel onvoldoende is.
 • In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de wederpartij.
 • In deze gevallen kan Veganpets naar keuze de verdere uitvoering van de overeenkomst opschorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst overgaan, een en ander onverminderd het recht van Veganpets schadevergoeding te vorderen.
   

Artikel 10: Overmacht

 1. Indien Veganpets door overmacht tijdelijk verhinderd wordt haar verplichtingen na te komen, worden deze opgeschort.
 2. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Veganpets zijn toe te rekenen. Hieronder wordt mede begrepen: stakingen, molest, een algemeen gebrek aan voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde grondstoffen, zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers, of derden waarvan Veganpets afhankelijk is.
 3. Indien een overmacht situatie als bedoeld in dit artikel langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Heeft Veganpets bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen voldaan, dan is zij gerechtigd dit gedeelte afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
   

Artikel 11: Klachten

 1. De wederpartij dient de gekochte zaken onmiddellijk bij ontvangst te onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of de geleverde zaken wat kwaliteit en kwantiteit betreft overeenstemmen met het overeengekomen.
 2. De wederpartij dient geconstateerde gebreken binnen 24 uur na aflevering schriftelijk (per mail) aan Veganpets te melden. Bij overschrijding van deze termijn vervalt het recht om te klagen. Over verwerkte zaken kan niet geklaagd worden.
 3. Ook indien de wederpartij tijdig een klacht indient blijft zijn verplichting om te betalen en gedane bestellingen af te nemen bestaan totdat Veganpets in andere zin heeft beslist. Afhankelijk van de aard van de klacht verwijst Veganpets de klager naar de producent.
 4. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van Veganpets aan Veganpets worden geretourneerd. Zonder voorafgaande schriftelijke instemming is Veganpets niet verplicht retourzendingen van de wederpartij te accepteren. In ontvangst name van retourzendingen impliceert in geen geval erkenning door Veganpets van de door de wederpartij opgegeven grond voor retourzending. Het risico ten aanzien van retour gezonden producten blijft berusten bij de wederpartij, totdat de producten door Veganpets zijn gecrediteerd. 
 

Artikel 12:  Herroepingsrecht

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Veganpets mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Veganpets mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
 

Artikel 13 Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het herroepingsformulier of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Veganpets. Dit hoeft niet als Veganpets heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Veganpets verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als Veganpets niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als Veganpets aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
 

Artikel 14 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als Veganpets de melding van herroeping door de consument ontvangen heeft, stuurt zij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. Veganpets vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten die door Veganpets in rekening gebracht zijn voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument de herroeping meldt. Tenzij Veganpets aanbiedt het product zelf af te halen, wachten wij met terugbetalen tot we het product hebben ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. Veganpets gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Veganpets de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
 

Artikel 15: Geschillen en toepasselijk recht

 1. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 2. Op een met Veganpets gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Buitenlandse wetgeving en verdragen waaronder het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag) is uitgesloten.
 3. Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Veganpets ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst is gevestigd.
Download hier de bovenstaande verkoopvoorwaarden in PDF-formaat.
Download hier het herroepingsformulier voor consumenten
Op de hoogte blijven

Uw persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor het gevraagde contact. Lees de Privacy verklaring voor meer informatie.